۱۳ مرداد ۱۳۸۸

گاومیش آباد

گاومیش آباد.

گاومیش آباد منطقه ای در استان خوزستان و درشهرهای اهواز، دزفول، شادگان و ... واقع شده است.
در این مناطق بدلیل گرمای زیاد در تابستان اهالی گاومیش ها را از صبح اول وقت به رودخانه برده و تا غروب با آن ها در آب می مانند.
ارتباط میان اهالی و گاومیش ها ارتباطی بسیار انسانی است. با آنها زندگی میکنند، آب تنی میکنند، شیرشان را می دوشند، نوازششان میکنند.
تنها منبع درامد اهالی از فروش شیر گاومیش ها تامین می شود، شیری با 8درصد چربی.
217099